Trường MN Tân Long được thành lập sau khi được tách ra từ trường Tiểu học Tân Long, theo Quyết định số 68/2001/QĐ-UB ngày 08/02/2001 của UBND Huyện Phú Gíao, về việc Thành lập lại các trường Mầm non thuộc huyện Phú Gíao tỉnh Bình Dương.

– Từ tháng 02/2001 đến tháng 5/2016 Cô Phạm Thị Nhiễm là Hiệu trưởng

– Từ tháng 6/2016 đến nay Cô Nguyễn Thị Tám là Hiệu trưởng.

Tổng số CBGVNV toàn trường hiện tại là 50/47 nữ

Cụ thể:

+ Ban Gíam hiệu: 3/ 3 nữ

+ Nhân viên: 15/12 nữ (kế toán 1/1 nữ, y tế 1/1 nữ, bảo vệ 3, phục vụ 2/2 nữ, cấp dưỡng 8/8 nữ

+ Giáo viên: 32/32 nữ